16 MAY 2022 ข่าวสาร/กิจกรรม 1 นาทีในการอ่าน 86 VIEWS

ปรับราคาและเปลี่ยนรหัสสินค้ารีโมทคอนโทรลของเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมิถุนายน 2565

1body_Banner-News_Jun2022.jpg

เนื่องด้วยมีการปรับราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากทางผู้ผลิต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาจำหน่ายของรีโมทคอนโทรลของเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ จากราคาสมาชิก/ราคาขายปลีก 190 บาท ปรับเป็น 230 บาท และเปลี่ยนรหัสสินค้าจากเดิม WTI0681 เป็น 103354A

ทั้งนี้ เริ่มจำหน่ายราคาใหม่และใช้รหัสสินค้าใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้ารหัสเดิมจะหมด