12 NOV 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 272 VIEWS

เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับเพื่อพร้อมรับความสำเร็จ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับธันวาคม 2564

เมื่อโลกเปลี่ยน

เราต้องปรับเพื่อพร้อมรับความสำเร็จ

ระบบการสื่อสารได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การติดต่อผ่านทางจดหมาย โทรเลข มาเป็นโทรศัพท์แบบอะนาล็อกที่สื่อสารด้วยเสียง จนปัจจุบันกลายมาเป็นการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัลที่มีทั้งตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง รวมทั้งภาพเคลื่อนไหว และต่อไปอาจจะพัฒนาเป็น 3D เสมือนจริง หรือ AR (Augmented Reality) เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริงก็ได้

เมื่อรูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนไป ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตและรูปแบบการทำธุรกิจปรับตามเช่นกัน จากประโยคที่ว่า “ถ้า High-tech จะ Low-touch” ก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้ว เพราะพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป เราสามารถสนิทสนมกันได้ เข้าใจกันลึกซึ้งขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องนั่งกินกาแฟแล้วพูดคุยกันต่อหน้า เพราะสิ่งที่ทุกคนสื่อสารออกไปในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของตัวเองนั้น ผู้อื่นได้เห็นและเข้าถึงตัวเราได้มากกว่าการพบปะเจอตัวกันโดยที่มีเวลาคุยกันไม่มากนักเสียอีก

body1_ABOC-Banner-Dec.jpg

ในเชิงธุรกิจ เราสามารถเข้าถึงความชอบ ความรู้สึกนึกคิด รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้มุ่งหวัง ลูกค้า และคนในองค์กรได้เป็นอย่างดี เมื่อเห็นมาก เข้าใจมาก ก็ช่วยเหลือสนับสนุนได้มาก และที่สำคัญการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Instagram, YouTube, Line ยังเป็นช่องทางสำคัญที่เราจะสื่อสารออกไปยังโลกออนไลน์ ให้ผู้คนสนใจและติดตามสิ่งที่เราต้องการสื่ออีกด้วย เมื่อมีการเข้าถึงตัวเรามาก โอกาสก็มาก ความน่าเชื่อถือก็มาก ยอดธุรกิจก็เติบโตเพิ่มได้มากเช่นเดียวกัน

แอมเวย์ ประเทศไทย ลงทุนมหาศาลเพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลให้เราสามารถทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้เต็มรูปแบบ ทั้งการสั่งซื้อสินค้า ประชาสัมพันธ์ สร้างกลุ่มสินค้าที่ต้องการแนะนำ ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้โดยตรง และยังมีระบบที่สามารถดูรายงานทางธุรกิจต่างๆ ได้อีกมากมาย เพราะเราอยู่ในธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์และพร้อมสนับสนุนความสำเร็จของนักธุรกิจแอมเวย์ทุกท่านอย่างเต็มที่ มาร่วมสร้างความสำเร็จของเราไปด้วยกัน

ด้วยความปรารถนาดี
คปอ.