19 JAN 2022 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 392 VIEWS

โอกาสทางธุรกิจสำหรับทุกคน | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกุมภาพันธ์ 2565

โอกาสทางธุรกิจสำหรับทุกคน

(Business Opportunity for All)

แอมเวย์เป็นธุรกิจที่ก่อตั้งโดยริช เดอโวส และเจย์ แวน แอนเดล ด้วยความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความฝันและต้องการมีธุรกิจของตนเองสามารถสร้างชีวิตได้ด้วยการทำธุรกิจแอมเวย์ ทันทีที่คุณสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ คุณก็เป็นเจ้าของธุรกิจเรียบร้อยแล้ว

แอมเวย์เป็นธุรกิจที่เรียบง่าย (Simple) เริ่มต้นจากการใช้สินค้าและศึกษาข้อมูล เมื่อใช้แล้วชอบ ก็แชร์ความชอบให้คนได้รู้ แล้วชวนให้เขามาใช้และมาทำธุรกิจด้วยกัน สนับสนุนให้เขาประสบความสำเร็จไปด้วยกันเป็นทีม

ปี 2565 อาจเป็นปีที่เต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย ทั้งการระบาดของโรคโควิด 19 ภาวะเงินเฟ้อ อัตราการว่างงานสูงขึ้น การล่มสลาย (Disruption) ของธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว แต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แอมเวย์ยังคงเป็นธุรกิจที่ทันสมัยและตอบโจทย์ของคนในยุคนี้ เพราะ...

• ได้เป็นเจ้าของธุรกิจ
• เริ่มต้นได้ทันทีด้วยต้นทุนเล็กน้อยจึงแทบไม่มีความเสี่ยง
• เป็นธุรกิจสายสุขภาพ (Health and Wellness) ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการ
• เป็นสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Product)
• มีผู้ประสบความสำเร็จมาแล้วทุก Generation
• แผนธุรกิจเป็นจริงและยุติธรรม
• สะสมความสำเร็จได้
• ทำธุรกิจที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้
• เป็นธุรกิจที่ทำได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

ดังนั้น หากมีความตั้งใจ มีเป้าหมายที่ชัดเจน และลงมือทำอย่างต่อเนื่องก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน


ด้วยความปรารถนาดี 

คปอ.


โครงสร้างคณะกรรมการที่ปรึกษานักธุรกิจแอมเวย์ (คปอ.) ชุดปัจจุบัน
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 12 ท่าน ดำรงตำแหน่งดังนี้

ประธาน

คุณวิไล หงศ์ลดารมภ์

นธอ.ระดับตรีเพชร

รองประธาน

คุณทัดดาว ปัญจโสภกุล

นธอ.ระดับเพชรบริหารสองผู้สถาปนา

เลขานุการ

พญ.นลินาสน์ ขุนคล้าย

นธอ.ระดับมงกุฎทูต

คณะกรรมการด้านการเจริญเติบโตของธุรกิจ

ประธาน

คุณพิบูลย์ ดิษฐอุดม

นธอ.ระดับเพชรคู่สองผู้สถาปนา

กรรมการ

คุณนิยต พันธุ์สบาย

นพ.วัชรา ทรัพย์สุวรรณ

คุณพรชัย ศิรินภาพันธ์

นธอ.ระดับเพชรบริหาร

นธอ.ระดับตรีเพชร

นธอ.ระดับเพชรบริหาร

คณะกรรมการด้านการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ด้านดิจิทัล

ประธาน

คุณณรุส มหัคฆพงศ์

นธอ.ระดับเพชรคู่

กรรมการ

คุณภาคภูมิ นิติธรรม

นธอ.ระดับเพชรคู่

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์และจรรยาบรรณ

ประธาน

คุณประภาคาร เมืองมั่น

นธอ.ระดับเพชรคู่

กรรมการ

คุณวรกร ระวิพงษ์

คุณพสธร แซ่ตั้ง

นธอ.ระดับเพชรคู่

นธอ.ระดับเพชรคู่