19 NOV 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 176 VIEWS

การจัดโครงสร้างองค์กรอย่างผิดวิธี | นิตยสารอะชีฟ ฉบับธันวาคม 2564

การจัดโครงสร้างองค์กรอย่างผิดวิธี

จรรยาบรรณเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างผิดวิธีมาแล้ว แต่ปัจจุบันยังพบว่ามีนักธุรกิจแอมเวย์หลายท่านยังไม่ทราบว่า สิ่งที่ตนเองได้รับการชี้แนะเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กรนั้นมีบางเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ อีกทั้งยังขัดกับหลักการและปรัชญาทางธุรกิจแอมเวย์ด้วย

body1_Banner-ethics-Dec21.jpg

ความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นกับธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียวคือ ธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น เปิดโอกาสให้นักธุรกิจสามารถแนะนำธุรกิจให้กับผู้สนใจได้ และมีความสัมพันธ์ต่อกันในฐานะของผู้เปิดโอกาส/สปอนเซอร์ หรืออัพไลน์กับดาวน์ไลน์ สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งถือเป็นแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจก็คือ ความสัมพันธ์กันระหว่างผู้สปอนเซอร์กับผู้ถูกสปอนเซอร์ ซึ่งสรุปสั้นๆ และเข้าใจง่ายคือ การสปอนเซอร์หรือชักชวนให้เข้ามาร่วมทำธุรกิจ และมีฐานะเป็นอัพไลน์สปอนเซอร์และดาวน์ไลน์นั้น จะต้องมีความสัมพันธ์กันก่อนที่จะมาอยู่ในฐานะของสปอนเซอร์และดาวน์ไลน์ หมายความว่า สปอนเซอร์และดาวน์ไลน์ติดตัวจะต้องเป็นการสปอนเซอร์ด้วยตัวของอัพไลน์สปอนเซอร์เอง ไม่ใช่การที่อัพไลน์ในลำดับที่สูงขึ้นไปนำมาจัดสายใส่ไว้ให้ด้านล่างของตน เช่น สมมุติว่าอัพไลน์คืออันดับหนึ่ง ได้สปอนเซอร์ผู้มุ่งหวัง ก แต่กลับนำผู้มุ่งหวัง ก ไปต่อดาวน์ไลน์ตัวเองเป็นดาวน์ไลน์ในชั้นที่ 7 เช่นเดียวกัน ดาวน์ไลน์ลำดับที่ 3 ของตน สปอนเซอร์ผู้มุ่งหวัง ข ได้ ก็นำผู้มุ่งหวัง ข ไปต่อเป็นลำดับที่ 8

เหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากจะไม่เป็นไปตามข้อมูลจริงแล้ว ยังเป็นการบิดเบือนแนวคิดที่สำคัญของรากฐานของธุรกิจแอมเวย์ ซ้ำร้ายไปกว่านั้นยังเป็นการทำให้ผลประโยชน์ที่นักธุรกิจแต่ละท่านในองค์กรควรจะได้รับจากแผนการตลาดไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านรายรับและทัศนคติของนักธุรกิจในองค์กรอีกด้วย

แอมเวย์ได้ย้ำเตือนเรื่องดังกล่าวมาตลอด ทั้งยังเป็นเรื่องสำคัญที่ถูกระบุไว้ในคู่มือดำเนินธุรกิจแอมเวย์ บทที่ 4 ข้อ 4.20 ซึ่งในระเบียบปฏิบัติจะมีบทพิจารณาการลงโทษกับนักธุรกิจที่ฝ่าฝืนตามมาตรา 12 ตลอดจนเป็นหนึ่งในการพิจารณาคุณสมบัติของนักธุรกิจแอมเวย์ในทุกลำดับขั้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสายงานการสปอนเซอร์ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจและเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจแอมเวย์อีกทั้งเป็นสิ่งที่จะการันตีการคงอยู่ของธุรกิจและการเพิ่มความมั่นใจในการถ่ายทอดธุรกิจ ตลอดจนความสำเร็จที่สามารถส่งต่อสู่ทายาทของนักธุรกิจทุกท่านอย่างแท้จริง

กฎจรรยาบรรณของแอมเวย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ ดังนั้น ทุกท่านจึงควรศึกษาและให้ความสำคัญกับกฎจรรณยาบรรณเพราะการปฏิบัติตามกฎ จะช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งท่านยังสามารถส่งมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ให้กับลูกหลานของท่านให้สมกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า” นอกจากนี้ ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย