16 DEC 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 290 VIEWS

การต่ออายุสมาชิกภาพ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมกราคม 2565

การต่ออายุสมาชิกภาพ

ในมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 กล่าวไว้ว่า “มาตรา 23 สัญญาระหว่างผู้จำหน่ายอิสระกับผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้...” หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจแอมเวย์นั้นอยู่ในฐานะของ “คู่สัญญา” โดยมีใบสมัครนักธุรกิจเป็น “หนังสือสัญญา” นั่นเอง

ในรายละเอียดของสัญญาได้ระบุเนื้อหาที่สำคัญไว้หลายประการ เช่น แผนการจ่ายผลตอบแทน การรับประกัน และสมาชิกภาพ ซึ่งสมาชิกภาพของนักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องต่อสัญญาทุกๆ ปีและสัญญาของนักธุรกิจจะสิ้นสุดลงหากไม่มีการดำเนินการต่ออายุตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในปัจจุบันนักธุรกิจสามารถดำเนินการต่ออายุสมาชิกของตนได้หลายช่องทาง ดังนี้

body_Banner_Jan22.jpg

Banner_Jan22-01.png ต่อด้วยตนเองที่แอมเวย์ ช็อปทุกสาขา

Banner_Jan22-02.png ต่อผ่านเว็บไซต์ www.amway.co.th

Banner_Jan22-03.png ต่ออายุสถานภาพอัตโนมัติ

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังได้ผ่อนผันระยะเวลาการต่ออายุสมาชิกภาพให้กับนักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกที่อาจจะติดภารกิจสำคัญ โดยผ่อนผันให้สามารถต่ออายุล่าช้าหลังจากวันหมดอายุได้อีก 3 เดือน แต่หากเกินกำหนดเวลาผ่อนผันดังกล่าว สถานภาพของการเป็นนักธุรกิจหรือสมาชิก หรือสถานะของการเป็นคู่สัญญานั้นจะสิ้นสุดลงทันที

ดังนั้น บริษัทขอย้ำเตือนนักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกทุกท่านให้ตระหนักถึงความสำคัญในการต่ออายุสมาชิกภาพ ทั้งของท่านเองและนักธุรกิจในองค์กรของท่าน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานภาพของตนเองได้ในหลายช่องทาง เช่น Amway Contact Center โทร. 0-2725-8000 เว็บไซต์ แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา หรือตรวจสอบจากแผนผังสายงานการสปอนเซอร์ เพราะหากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว คือ 1 ปีของสมาชิกภาพ รวมกับอีก 3 เดือนของการผ่อนผัน หรือรวมทั้งหมด 15 เดือน อาจจะทำให้ท่านสูญเสียธุรกิจที่ได้สร้างมา รวมถึงเสียเวลาที่ได้ทุ่มเทไปกับธุรกิจที่ผ่านมาอีกด้วย


กฎจรรยาบรรณของแอมเวย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ ดังนั้น ทุกท่านจึงควรศึกษาและให้ความสำคัญกับกฎจรรณยาบรรณ เพราะการปฏิบัติตามกฎจะช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งท่านยังสามารถส่งมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ให้กับลูกหลานของท่าน ให้สมกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า” นอกจากนี้ ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย