17 OCT 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 160 VIEWS

เกียรติรางวัล | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมิถุนายน 2564

body021-Jun.png

เป้าหมายหลักของนักธุรกิจแอมเวย์ซึ่งนอกเหนือจากเงินรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ ทั้งจากรายเดือน รายปี และจากโปรแกรมคอร์พลัสแล้ว ยังมีทริปท่องเที่ยวที่เป็นแรงกระตุ้น สร้างความตื่นเต้นให้กับนักธุรกิจเป็นอย่างมาก จนกล่าวได้ว่า ไม่มีแพ็กเกจทัวร์ที่ไหนสามารถจัดได้อย่างเอ็กซ์คลูซีฟตามที่บริษัทแอมเวย์ เตรียมไว้ให้กับนักธุรกิจได้ ดังนั้น เกียรติรางวัลจึงเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญ และเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆ ของนักธุรกิจแอมเวย์

แอมเวย์มีระบบการประกาศเกียรติคุณซึ่งได้กำหนดลำดับขั้นความสำเร็จและคุณสมบัติของแต่ละเข็มเกียรติคุณไว้อย่างชัดเจนใน “คู่มือดำเนินธุรกิจ แอมเวย์” ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรตินักธุรกิจแอมเวย์ และเพื่อตอบแทนความมุ่งมั่น บากบั่นในการสร้างธุรกิจด้วยความมานะ พยายาม ตลอดจนตั้งใจสร้างโอกาส สร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นให้กับตนเองและให้กับนักธุรกิจในองค์กร พร้อมมอบโอกาสให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่สุขภาพ

body022-Jun.png


การเชิดชูเกียรติ คือการที่เข็มเกียรติคุณรางวัลต่างๆ ได้รับการยกย่องและได้รับการยอมรับให้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างถูกต้องตามแนวคิด ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย์ สร้างธุรกิจบนแนวทางที่ถูกต้อง ไม่รุกราน ไม่ละเมิด หรือสร้างความเดือนร้อนให้กับเพื่อนร่วมธุรกิจ ทั้งยังเป็นผู้ที่สร้างธุรกิจเพื่อให้ดาวน์ไลน์ของตัวเอง ประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงครอบครัวของเขาด้วย

ในแนวทางการทำงานของแอมเวย์นั้น ไม่ใช่เพียงนักธุรกิจทำคุณสมบัติครบตามที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอนเท่านั้น แต่บริษัทต้องตรวจสอบวิธีการสร้างธุรกิจในคุณสมบัตินั้นๆ ว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติครบถ้วนหรือไม่ สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ตั้งแต่ระดับเข็มเงินถึงระดับมรกตใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 30 วัน สำหรับระดับเพชร และสูงขึ้นไปใช้เวลา 45 วัน ทั้งนี้เพื่อให้เข็มรางวัลดังกล่าวสมกับการเป็นเกียรติรางวัล สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับผู้ที่ได้รับเกียรตินั้น รวมถึงนักธุรกิจในองค์กรและบริษัทแอมเวย์อย่างแท้จริง


กฎจรรยาบรรณของแอมเวย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ ดังนั้น ทุกท่านจึงควรศึกษาและให้ความสำคัญกับกฎจรรณยาบรรณเพราะการปฏิบัติตามกฎ จะช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งท่านยังสามารถส่งมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ให้กับลูกหลานของท่านให้สมกับวิสัยทัศน์ของ เราที่ว่า “แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า” นอกจากนี้ ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย