10 NOV 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 101 VIEWS

การขายข้ามสายงาน | นิตยสารอะชีฟ ฉบับพฤศจิกายน 2564

นักธุรกิจแอมเวย์ส่วนใหญ่มุ่งมั่นทำธุรกิจเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของตนเอง ซึ่งเป้าหมายของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป ทั้งด้านความต้องการ ขนาดของเป้าหมาย หรือระยะเวลาความเร่งด่วน ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจนั้นเกิดขึ้นจาก “ความหวัง” เป็นความหวังที่สามารถสร้างพลังให้ก้าวต่อไปเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ดังนั้น หากจะรักษานักธุรกิจแอมเวย์ให้อยู่ในเส้นทางแห่งความสำเร็จ เราต้องปกป้องและรักษาความหวังของเขา และเขาต้องไม่ถูกเอาเปรียบด้วย

ด้วยเหตุผลดังกล่าว แอมเวย์จึงยึดมั่นในการปกป้องสายงานการสปอนเซอร์ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสองผู้สถาปนาแอมเวย์ บริษัทถือว่าการไปรบกวนสายงานของผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งนักธุรกิจแอมเวย์ทุกคนไม่ควรทำ อีกทั้งกฎระเบียบจรรยาบรรณของแอมเวย์เกือบทั้งหมด ถูกกำหนดขึ้นเพื่อปกป้องสายงานการสปอนเซอร์เป็นสำคัญ แต่ถึงแอมเวย์จะมีกฎที่เข้มงวดมากแค่ไหน การขายข้ามสายงานก็เป็นการกระทำความผิดที่พบกันอยู่เป็นประจำ และเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการไปรบกวนสายงานการสปอนเซอร์ของนักธุรกิจรายอื่น การกระทำผิดเกิดขึ้นได้สองกรณี หนึ่งคือ ทำด้วยความไม่ตั้งใจ และสองคือ กระทำโดยเจตนา แต่เมื่อสรุปผลออกมาแล้ว ไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ยอดธุรกิจดังกล่าวต้องถูกส่งกลับไปยังสายงานที่ถูกต้องโดยไม่มีข้อแม้ อย่างไรก็ตามยังมีคำถามต่อไปคือ แล้วผลที่ตามมาหลังจากการพิจารณาระหว่างตั้งใจกับไม่ตั้งใจนั้นต่างกันอย่างไร

body1_ethics-Nov.png

หากพิสูจน์ทราบอย่างแน่ชัดว่า การกระทำดังกล่าวเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือไม่รอบคอบ บริษัทมีการตักเตือนไปยังผู้กระทำความผิด รวมถึงสำเนาเอกสารนั้นให้กับแพลตินัมของเขา หลังจากโอนยอดธุรกิจดังกล่าวกลับไปยังสายงานที่ถูกต้อง แต่ความประมาทหรือไม่รอบคอบควรเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากการกระทำดังกล่าวนั้นเกิดจากความตั้งใจ อีกทั้งหากผู้กระทำความผิดเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ตั้งแต่ระดับแพลตินัมขึ้นไป หรือการทำความผิดนี้ไม่ใช่การทำผิดโดยเจตนาเป็นครั้งแรก นอกจากการโอนยอดกลับคืนไปยังสายงานที่ถูกต้องแล้ว บริษัทจะพิจารณาบทลงโทษที่มากกว่าการตักเตือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการกระทำความผิด เช่น การไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการสอบสวน หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ตลอดจนการทำลายหลักฐานที่สินค้า เพราะนอกเหนือจะผิดกฏแอมเวย์แล้ว ในบางกรณียังผิดกฏหมายด้วย

body2_ethics-Nov.png

อีกประการที่สำคัญคือ ตำแหน่งของผู้กระทำความผิด แอมเวย์ไม่สามารถยอมรับได้หากผู้กระทำความผิดนั้นเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูง หรือถูกเรียกว่าเป็นผู้นำในธุรกิจ ซึ่งการพิจารณาบทลงโทษก็จะสูงกว่านักธุรกิจธรรมดาทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ยืนยันกับนักธุรกิจทุกท่านว่า การพิจารณาบทลงโทษนั้นตั้งอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ในเมื่อผู้กระทำความผิดได้ผลตอบแทนจากการกระทำความผิดที่สูงกว่า บทลงโทษก็จะต้องสูงขึ้นควบคู่กันไปด้วย

open_ethics-Nov.png

แอมเวย์ให้ความสำคัญในการปกป้องสายงานการสปอนเซอร์ของนักธุรกิจเป็นอย่างมาก นอกจากมีหน้าที่สนับสนุนให้นักธุรกิจประสบความสำเร็จแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะปกป้องไม่ให้นักธุรกิจถูกเอาเปรียบ เพื่อนำทุกท่านสู่ความหวัง ความฝันตามที่ตั้งใจไว้ให้จงได้…เพราะนี่คือพันธกิจที่สำคัญของแอมเวย์

close_ethics-Nov.png

กฎจรรยาบรรณของแอมเวย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ ดังนั้น ทุกท่านจึงควรศึกษาและให้ความสำคัญกับกฎจรรณยาบรรณ เพราะการปฏิบัติตามกฎ จะช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งท่านยังสามารถส่งมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ให้กับลูกหลานของท่านให้สมกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า” นอกจากนี้ ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย