16 NOV 2021 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 156 VIEWS

หลักจรรยาบรรณธุรกิจขายตรง (ETHICS TOOLKIT)

แอมเวย์ดำเนินธุรกิจโดยยึดปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก และผู้บริโภค

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจขายตรง

http://www.tdsa.org/ethicstoolkit