15 JUN 2021 แอมเวย์ (CAMPAIGN & ACTIVITIES) 3 นาทีในการอ่าน 301 VIEWS

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย (Amway for Thai Society Foundation: ATF)

1545623664617.jpg


❝ ที่มา ❞

จากพันธสัญญาของดั๊ก เดอโวส แอมเวย์ประเทศไทยและนักธุรกิจแอมเวย์จึงใช้เงินทุนจากดอกเบี้ย "พันธบัตรช่วยชาติ" ที่บริษัทแอมเวย์มอบให้จัดตั้งมูลนิธิ แอมเวย์เพื่อสังคมไทยขึ้นในปี 2545 เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งการแบ่งปัน ช่วยผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และมูลนิธิเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทตลอดชีพ

1545623985269.jpg


❝ วัตถุประสงค์ ❞

  1. เป็นทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  2. เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

1545624198696.jpg


❝ คณะกรรมการ ❞

ประกอบด้วยตัวแทนจากนักธุรกิจแอมเวย์และบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1614738451952.jpg

1. คุณกิจธวัช ฤทธีราวี
2. พล.ร.อ.โสภณ บุญชม
3. คุณธัณย์จิรา พื้นชมภูจิรโชติ
4. คุณถิราภรณ์ เพชราภินันท์
5. คุณภารดี ปิยนันทวารินทร์
6. คุณทศพร นิษฐานนท์
7. คุณวาณีรัตน์ แก้ววิเชียร
8. คุณชนิตา สุวัตถี
9. คุณชลลดา ตันติยะกุล
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

1. คุณอรอนงค์ ศิริรังคมานนท์
2. ดร.จินตนา พรจะเด็ด
3. คุณนนทิยา เกียรติภักดีกุล
4. คุณลักษณาวดี ธนวิบูลย์ผล
5. คุณศรัณย์ วรสุทธิกานนท์
6. คุณวิไลภรณ์ มนูพิพัฒน์พงศ์
7. คุณสุมา วงษ์พันธุ์
8. คุณทัดดาว ปัญจโสภกุล
9. คุณอัปสร ครสาคู
10. คุณปรีชา ประกอบกิจ
11. คุณดารณี รุ่งภูวภัทร
12. ผศ.ดร.พรทิพย์ อัจจิมารังษี
13. คุณวันทนีย์ จิตธนนุศาสตร์
14. นพ.วัชรา ทรัพย์สุวรรณ
15. นพ.ธนาเศรษฐ์ พื้นชมภูจิรโชติ
16. คุณธวรรธน์ดล โกวิทธีรพงศ์
17. คุณสรกฤช อังกิติตระกูล
18. คุณเฉลิม หวังบริรักษ์กุล
19. คุณชุมพฤนท์ ยุระยง
20. คุณศิริพรรณ บุญอริยะ
21. คุณเลไล โสฬสรัตนพร
22. คุณสุนิสา ศรีเมฆ
23. ภญ.เสาวภา ก้าวสมบูรณ์
24. คุณวิโรจน์ บุญอริยะ
25. คุณอุบลรัตน์ ทองรักสนิท
26. คุณรัตนา ชาญนรา


❝ รายงานประจำปี ❞

1545626300064.jpg


❝ ร่วมบริจาค ❞

csr_donate1.jpg
เช็คขีดคร่อม
• เขียนเช็คขีดคร่อมในนาม “มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย”
• ส่งเช็คมาที่มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

csr_donate2.jpg
โอนเงินทางธนาคารโดยใช้ใบนำฝากพิเศษ (Pay in)
ดาวน์โหลดใบ Pay in

• นำใบนำฝากพิเศษไปดำเนินการโอนเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
• สแกนหรือถ่ายภาพใบ Pay in พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ และส่งมาที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย อีเมล anitida@amway.com เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

csr_donate3.jpg
หักเงินส่วนลดรายเดือน
ดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงการหักเงินส่วนลดรายเดือน

กรอกข้อความในใบแสดงความจำนงให้ครบถ้วน พร้อมลงนาม และส่งมาที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย อีเมล anitida@amway.com

หมายเหตุ: ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้