14 JAN 2022 บทความผลิตภัณฑ์ 1 นาทีในการอ่าน 309 VIEWS

ฟื้นผืนดิน ฟื้นชีวิต สู่ความยั่งยืน | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกุมภาพันธ์ 2565

ทำไมนิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส ถึงเป็นฮีโร่ฟื้นชีวิตให้ดิน

ความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมอาจทำให้พืชผลที่ปลูกได้รับความเสียหาย สาเหตุสำคัญมาจากสภาพดินที่ถูกน้ำท่วมขัง เมื่อผืนดินที่เพาะปลูกแห้งแล้ว ต้องฟื้นบำรุงดินให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืชมากขึ้น

banner1_agriculture-Feb-2022.jpg

• เพิ่มจำนวนและความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน ทำให้กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินสูงขึ้น ส่งผลช่วยให้กิจกรรมทางชีวภาพของดินสูงขึ้น จึงทำให้สภาพของดินดีขึ้น มีธาตุอาหารเพิ่มขึ้น
• ปรับปรุงโครงสร้างดินและช่วยให้ดินไม่แน่นทึบ
• ประกอบด้วยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช เพิ่มประสิทธิภาพของดินเพาะปลูก ใช้ได้ผลดีกับดินทุกชนิด

npk_agriculture-Feb-2022.jpg

เมื่อดินดีแล้วก็จะส่งผลให้พืช...

• มีรากดูดธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น
• การกระจายตัวของรากดีขึ้น
• ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

glow_agriculture-Feb-2022.jpg

banner2_agriculture-Feb-2022.jpg

นิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส
ช่วยเพิ่มประชากรของจุลินทรีย์ดิน

• เศษซากพืชสลายตัวได้อินทรียวัตถุ
• ให้ธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในดิน
• รากพืชเจริญเติบโตและแผ่ขยายได้ดี

สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80
ทำให้ความชื้นในดินเพิ่มมากขึ้น

• รากพืชเจริญเติบโตดีขึ้น
• เพิ่มประชากรของจุลินทรีย์ดิน
• ช่วยให้สารอินทรีย์ดูดซับน้ำได้ดีขึ้น

prod_agriculture-Feb-2022.jpg