19 APR 2024 บทความผลิตภัณฑ์ 2 นาทีในการอ่าน 5582 VIEWS 18 แชร์

ยุคทองของธุรกิจสุขภาพ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมีนาคม 2567


"ยุคทอง"

ของธุรกิจสุขภาพ

เทรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยต่างหันมาให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทั้งการออกกำลังกาย รับประทานอาหารเสริมและวิตามินเพื่อดูแลสุขภาพและชะลอการเกิดโรค

คนไทยจะอายุยืนขึ้น

อายุเฉลี่ยของคนไทยมากขึ้นจาก 75 ปี เป็น 85 ปี และ ปี 2574 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aging Society) มีผู้สูงอายุเท่ากับหรือมากกว่า 28%

  • การมีอายุยืนยาวขึ้นไม่ได้หมายความว่า เราจะมีสุขภาพที่ดีตลอดอายุขัย การใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญ

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2564, กรมกิจการผู้สูงอายุ 2564

1_p1_health_p24_mar2024.png


คนไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญของอาหารที่จะส่งผลต่อสุขภาพ

  • 70% ของคนไทยกล่าวว่า พวกเขากำลังพยายามรับประทานอาหารที่สมดุลเพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเอง และเลือกบริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
  • หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคคนไทยมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของตนเองมากขึ้น และเริ่มสนใจดูแลสุขภาพผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหาร 

ที่มา: Mintel 2564

1_p2_health_p24_mar2024.png


ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเติบโตอย่างรวดเร็ว

  • ปี 2567 ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีมูลค่าสูงถึง 85,000 ล้านบาท ด้วยการเติบโตเฉลี่ย 8.4% (พ.ศ. 2566-2570)
  • เพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามการขยายตัวของสังคมเมือง (urbanization) การใช้ชีวิตที่เร่งรีบและเวลาในการทำอาหารทานเองน้อยลง ทำให้ต้องสรรหาวิตามินและอาหารเสริมมาทานมากขึ้น เพื่อให้ร่างกายยังคงได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ 

ที่มา: Forbes Thailand 2566, Euromonitor 2567

2_p1_health_p24_mar2024.png