17 JAN 2022 บทความผลิตภัณฑ์ 4 นาทีในการอ่าน 458 VIEWS

เข้าใจดิน ดูแลดิน หลังน้ำท่วม

รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา

นักวิชาการด้านดิน ปุ๋ย และธาตุอาหารพืช

ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกจากพายุฝนหลายระลอก ในปีที่ผ่านมา เป็นเหตุให้พืชไร่ พืชผัก และนาข้าวเสียหาย เมื่อน้ำลดสู่สภาพปกติ ควรดูแลพื้นที่ปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ผลยืนต้นให้เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงของดินที่ถูกน้ำท่วม

ดินขาดออกซิเจน ช่องในดินนั้นจะมีน้ำและอากาศอยู่ด้วยกัน เมื่อดินถูกน้ำท่วม การถ่ายเทอากาศเกิดขึ้นไม่ได้ ออกซิเจนไม่เพียงพอในการหายใจ ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นรากพืชและจุลินทรีย์ในดินจึงขาดออกซิเจนสำหรับหายใจ ส่งผลกระทบต่อราก

รากพืชเสียหาย รากบางส่วนตายไป และรากที่เหลือดูดธาตุอาหารจากดินได้น้อย เมื่อรากขาดออกซิเจน เซลล์จึงไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะดูดธาตุอาหาร รวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ในดินที่มากขึ้น ทำให้ยับยั้งการดูดธาตุอาหาร พืชจึงอยู่ในสภาพที่โทรม

การปรับสภาพดินและบำรุงพืชเมื่อน้ำลด

เมื่อพื้นดินแห้งแล้ว...

  1. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้โปร่ง มีการถ่ายเทอากาศ และเป็นอาหารของจุลินทรีย์
  2. ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารสำหรับพืช
  3. ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อเสริมธาตุอาหารต่างๆ ช่วยเร่งให้พืชฟื้นตัวเร็วขึ้นทั้งรากและส่วนเหนือดิน

บำรุงพืชด้วยปุ๋ยเคมีทางดินและใช้ปุ๋ยทางใบให้เหมาะสมกับชนิดของพืชด้วย

สำหรับสวนผักและพื้นที่ปลูกพืชไร่ ใช้การไถพรวนเพิ่มเติมเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพดิน