18 OCT 2021 คอร์ปอเรตและกิจกรรมเพื่อสังคม 2 นาทีในการอ่าน 265 VIEWS

ขยะ ปัญหาที่รอไม่ได้แล้ว! | นิตยสารอะชีฟ ฉบับเมษายน 2564

body0_csr_apr_2021.png


สถานการณ์โลก

2.1 พันล้านตัน/ปี ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนหรือขยะจากครัวเรือนทั่วโลก ซึ่งใส่รถบรรทุกจอดรอบโลกได้ถึง 24 รอบ1

ต้องใช้โลกราว 2 ใบ 

ถ้าทุกคนบนโลกมีพฤติกรรมแบบบริโภคนิยม2 จึงจะมีทรัพยากรเพียงพอและสามารถรองรับขยะที่เกิดขึ้นได้


h1_csr_apr_2021.jpg

28.7 ล้านตัน3 คนไทยสร้างขยะมูลฝอยในปี 2562 เทียบเท่าช้างแอฟริกากว่า 4 ล้านตัว4

body1_csr_apr_2021.jpg


340 ล้านบาท/ปี 

งบประมาณที่ใช้ในการกำจัดถุงพลาสติกย่อยสลายยาก (450 ปี) ที่คนไทยใช้ไปถึง 225,000 ตัน/ปี 6

อันดับ 5 ของโลก5 

คนไทยสร้างขยะพลาสติกต่อประชากร 70 กก./คน/ปี รองจาก
สหรัฐอเมริกา (105 กก./คน/ปี)
สหราชอาณาจักร (99 กก./คน/ปี)
เกาหลีใต้ (88 กก./คน/ปี)
เยอรมนี (81 กก./คน/ปี)

bin_csr_apr_2021.jpg

body2_csr_apr_2021.jpg

แอมเวย์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกให้ผ่านพ้นวิกฤติขยะด้วยการงดบริการถุงพลาสติกและถุงกระดาษ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะจากถุงใช้ครั้งเดียว ได้กว่า 150,000 กก./ปี


ที่มา:
1 รายงานของ Waste Generation and Recycling Indices 2019 ที่จัดทำโดย Verisk Maplecroft Environment Dataset 2 theworldcounts.com 3 กรมควบคุมมลพิษ 4 น้ำหนักเฉลี่ยช้างแอฟริกา 4 - 7 ตัน (มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง) 5 Science Advances, 30 October 2020 6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม