07 JUL 2021 คอร์ปอเรตและกิจกรรมเพื่อสังคม 2 นาทีในการอ่าน 153 VIEWS

แอมเวย์พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการฟาร์มสุขภาพของหนู

1600402493394.jpg


เพราะเป้าหมายของเราคือการสนับสนุนให้เด็กไทยในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงโภชนาการที่ดีเพื่อสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยจึงได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดทำโครงการฟาร์มสุขภาพของหนูต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โดยปีนี้เราได้ขยายพื้นที่ฟาร์มสุขภาพของหนูสู่ 6 จังหวัดทางภาคใต้ เพื่อให้เด็กๆ กว่า 2,900 คนใน 19 โรงเรียนได้มีมื้ออร่อยที่ครบคุณค่าสารอาหาร 5 หมู่ในทุกๆ วัน

1600403043278.jpg


เราตระหนักดีว่าเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลยังคงต้องเผชิญกับการกินอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ ซึ่งมีผลต่อทั้งสุขภาพ การเจริญเติบโตของร่างกาย และการเรียนรู้

1602657427410.jpg


โครงการฟาร์มสุขภาพของหนูจึงได้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสกินอาหารที่ครบโภชนาการทุกมื้อได้แบบยั่งยืนผ่าน 4 กิจกรรมนี้ พร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนตั้งต้นโรงเรียนละ 50,000 บาท

1600403262140.jpg


โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการ 6 เดือน

▪ สิงหาคม 2563
จัดทำวิดีโอแบ่งปันความรู้เพื่อครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 19 แห่งและผู้นำชุมชน

▪ สิงหาคม 2563 - มกราคม 2564
โรงเรียนปฏิบัติตามแผนงาน

▪ มกราคม 2564
ผลสำเร็จของโรงเรียน


ในปี 2 นี้ คุณครูและเด็กๆ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 19 แห่งพร้อมขยันขันแข็งจับมือกันวางแผนและลงมือพัฒนาพื้นที่การเกษตรผสมผสานปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ อย่างยั่งยืน จะมีอะไรบ้างนั้น มาดูกัน


1600420020853.jpg

1600420021343.jpg

1600420021308.jpg

1600420021606.jpgร่วมส่งกำลังใจให้คุณครูและเด็กๆ พัฒนาพื้นที่เกษตรภายในโรงเรียนให้เป็นคลังอาหารที่มีคุณภาพสำหรับเด็กๆ ทุกคนอย่างยั่งยืน