19 OCT 2021 คอร์ปอเรตและกิจกรรมเพื่อสังคม 2 นาทีในการอ่าน 140 VIEWS

รายงานประจำปี มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย พ.ศ. 2563 | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมีนาคม 2564

รายงานประจำปี

มูลนิธิแอมเวย์ 
เพื่อสังคมไทย พ.ศ. 2563

ประวัติความเป็นมา

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับ การตอบแทนบุญคุณของสังคมไทยนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจ และในปี 2545 บริษัทได้ก่อตั้ง “มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย” ขึ้น โดยความร่วมมือของ นักธุรกิจแอมเวย์ เพื่อเป็นศูนย์รวมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศลสู่สังคมไทย และได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประเภทตลอดชีพในปี 2546

วัตถุประสงค์

1. เป็นทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2. เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับ องค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

คณะกรรมการ

ประกอบด้วยตัวแทนจากนักธุรกิจแอมเวย์และบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันมีรายนามดังนี้
1. คุณกิจธวัช ฤทธีราวี (ประธานกรรมการ)
2. พล.ร.อ.โสภณ บุญชม (รองประธานกรรมการ)
3. คุณธัณย์จิรา พื้นชมภูจิรโชติ (กรรมการ)
4. คุณถิราภรณ์ เพชราภินันท์ (กรรมการ)
5. คุณภารดี ปิยนันทวารินทร์ (กรรมการ)
6. คุณทศพร นิษฐานนท์ (กรรมการ)
7. คุณวาณีรัตน์ แก้ววิเชียร (กรรมการ)
8. คุณชนิตา สุวัตถี (กรรมการและเหรัญญิก)
9. คุณชลลดา ตันติยะกุล (กรรมการและเลขานุการ)

รายนามที่ปรึกษากิติมศักดิ์

คุณอรอนงค์ ศิริรังคมานนท์
ดร.จินตนา พรจะเด็ด
คุณนนทิยา เกียรติภักดีกุล
คุณลักษณาวดี ธนวิบูลย์ผล
คุณศรัณย์ วรสุทธิกานนท์
คุณวิไลภรณ์ มนูพิพัฒน์พงศ์
คุณสุมา วงษ์พันธุ์
คุณทัดดาว ปัญจโสภกุล
คุณอัปสร ครสาคู
คุณปรีชา ประกอบกิจ
คุณดารณี รุ่งภูวภัทร
ผศ.ดร.พรทิพย์ อัจจิมารังษี
คุณวันทนีย์ จิตธนนุศาสตร์

นพ.วัชรา ทรัพย์สุวรรณ
นพ.ธนาเศรษฐ์ พื้นชมภูจิรโชติ
คุณธวรรธน์ดล โกวิทธีรพงศ์
คุณสรกฤช อังกิติตระกูล
คุณเฉลิม หวังบริรักษ์กุล
คุณชุมพฤนท์ ยุระยง
คุณศิริพรรณ บุญอริยะ
คุณเลไล โสฬสรัตนพร
คุณสุนิสา ศรีเมฆ
ภญ.เสาวภา ก้าวสมบูรณ์
คุณวิโรจน์ บุญอริยะ
คุณอุบลรัตน์ ทองรักสนิท
คุณรัตนา ชาญนรา

csr_jul21_body1.png

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดทำโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในปี พ.ศ.2563 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เด็กไทยให้ได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการที่ดี มีพัฒนาการตามวัย อีกทั้งส่งเสริมให้โรงเรียน เป็นศูนย์กลางความรู้เพื่อขยายความเข้มแข็งสู่ชุมชน โดยได้มอบความช่วยเหลือให้แก่ เด็กนักเรียน 2,900 คน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในความดูแลของกองกำกับ การตำรวจตระเวนชายแดน 42 และ 43 จำนวน 19 แห่งใน 6 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง สตูล พัทลุง และกระบี่

csr_jul21_body2.png

เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยในพื้นที่อื่นของประเทศไทย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพเช่นเดียวกัน ในปี 2564 มูลนิธิได้เดินหน้าขยายพื้นที่ฟาร์มสุขภาพของหนู ต่อเป็นปีที่ 3 ไปยังพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อมอบความ ช่วยเหลือให้แก่เด็กๆ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน 22 แห่ง ที่อยู่ในการดูแล ของกองกำกับการที่ 33 และ 34 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่งจะมีนักเรียน ได้รับประโยชน์ 3,185 คน

แอมเวย์...รวมพลังแบ่งปันโลหิต

แอมเวย์ประเทศไทยร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 ณ สำนักงานใหญ่แอมเวย์ จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคมมีนักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก พนักงาน และบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตรวม 125 คน ได้รับบริจาคโลหิต 46,500 ซีซี

csr_jul21_blood.png

ห้องสมุดมูลนิธิแอมเวย์

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ร่วมสนับสนุนให้เด็กไทยมีโอกาส เข้าถึงแหล่งความรู้ที่ทันสมัยอย่าง ต่อเนื่องด้วยการมอบทุนสนับสนุน การจัดซื้อหนังสือใหม่เข้าสู่ห้องสมุด แอมเวย์และห้องสมุดมูลนิธิต่างๆ จำนวน 143 แห่งทั่วประเทศ

csr_jul21_library.png

csr_jul21_table1.png

csr_jul21_table2.png

csr_jul21_table3.png

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย

ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ 
ประจำปี 2563 และผู้บริจาคต่อเนื่อง 5 ปี

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ ประจำปี 2563

ยอดเงินบริจาค 100,000 - 199,999 บาท

คุณศิริพรรณ - คุณวิโรจน์ บุญอริยะ

ยอดเงินบริจาค 50,000 - 99,999 บาท

คุณถาม์พร รุ่งภูวภัทร - คุณอัญธิญา ศุภบรรพต
คุณรชยา กุลดารมย์ และทีม

ผู้สนับสนุนมูลนิธิต่อเนื่อง 5 ปี

คุณขนิษฐา แก้วทวีทรัพย์ - นพ.วิชาญยุทธ ช่างประดับ
คุณนาคมัลลิกา - คุณสถาพร ดวงแก้ว
คุณสาวิตร ถังมณี - คุณกัญจพร ศรีบัณฑิตกุล
คุณอาริดา จันทร์แจ่ม
คุณณัชปภา ประธานทิพย์
คุณมนสิณีย์ มานพรัตนากูล
คุณวาสนา สมสอน - คุณพงษ์พันธ์ สิงห์คู่
น.ท.นพ.ศักดา - น.อ.พญ.ภัทรวดี นาราวงศ์
พ.อ.(พิเศษ)พญ.เสาวณี - พล.ต.นพ.อรสิทธิ์ ปุณณะนิธิ
คุณละเอียด ประพันธดารา
คุณภักดี - คุณณัฐกัญญา เอกรัตนณัฐ
คุณสุมาลี - คุณชัยณรงค์ พฤกษากร
คุณวิไลลักษณ์ รัตนศิรินทรวุธ
คุณปกรณ์ บุญศรีสมบัติ
คุณชมภูนุช บุตรพรม
คุณอัมพวัน - คุณเอื้อน วรกรรณ์
คุณนิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ - คุณมยุรี สุวรรณเจริญ
คุณอรพรรณ จำรูญศิริ
นพ.สุรินทร์ โตสุโขวงศ์ - พจ.ชญานิษฐ์ ชาญพรพิพัฒน์กิจ
คุณณภัทร - คุณวิจักษณ์ พิทักษ์กชกร
คุณนคกร ปัณฐโพธิกร - คุณวีรีย์ ชัยปิยะไพศาล
นพ.เจนวิทย์ - คุณสุภาวรรณ คลังสุวรรณ
คุณนท ชุติโสวรรณ - คุณธัญวรัตม์ ชัยเลิศ
คุณกมลรัตน์ ใต้ธงชัย
คุณสายวรีย์ - คุณพลัฏฐ์ พัชรการัณย์
คุณอรพินท์ วัชรเวชศฤงคาร - คุณมนตรี ศรีสง่า
คุณกัญรินทร์ - คุณประวีร์ กายราศกุลพัฒน์
คุณดลหทัย - คุณเอกชัย ธรรมดา
คุณอัฐวุฒิ อภิวุฒิฉลอง
คุณไพศาล เลิศฤดีพร
คุณรัตนกุล - คุณรุ่งสิน มหัทธนจาตุภัทร
คุณสุพีรา ศรีไสว
คุณจณิสตา - คุณธนสิทธิ์ จารุโชคภูริวัจน์
คุณสมฤกษ์ - คุณศรีประภา ประทุมสูตร
คุณวรารัตน์ ญาอัครวัฒน์
คุณชิตวัน แพทยานนท์
คุณจิราพรรณ์ - คุณณธีพัฒน์ จิรัฐวรโชติ
คุณกมลลักษณ์ ธนาปุญยสวัสดิ์ - คุณโอตโต ชาวฟูเบอเกอร์
คุณประสิทธิ์ - คุณฤดี อ้วนเจริญ
คุณนิภาพร - คุณสานิต บันโสภา
คุณชัยณรงค์ ผสมทรัพย์
คุณธัญรดา เพ็งพันธ์
คุณจันทรกานต์ จันทรโชตะ - คุณแพทริค จอรี่
คุณทินภาส คลี่สุนทร - คุณเรณู ผิวขำ
คุณสุประภานันท์ นันทประเสริฐ
คุณกวิสรา เพียกขุนทด - คุณภูมิพัฒน์ แสนคำฟู
คุณมัสลิน จีระสุข - คุณวัชรินทร์ กาญจนฤทธิไกร
คุณวิศาล - คุณทัดดาว ปัญจโสภกุล
ร.ท.ถวัลย์ - คุณพรธิรัตน์ เขียวไสว
คุณศรีจันทร์ บรรพวิจิตร
คุณวิไลภรณ์ - คุณพงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
คุณศิริพรรณ - คุณวิโรจน์ บุญอริยะ
คุณสุนิศา - คุณธนูศักดิ์ สุวรรณจัง
คุณสุเมธ - คุณสุพร ชัยสุวรรณรักษ์
คุณชิดชนก กิจเจริญ
คุณจรูญพงศ์ - คุณช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
คุณจริยา ศิริสวัสดิ์
คุณสุจิตรา อามีน
คุณสุพรรณี สุวรรณ - คุณจีรพงค์ ใจห้าว
คุณภักตร์ศิริ รัตน์อนันต์
คุณสุพานิชกุล ภิรมย์ฐิติบวร
คุณปิยมาส ธรรมเจริญ
คุณชมภัสสร กุจิรพันธ์

คุณสุจินตนา ขยันยิ่ง - คุณปานเทพ ศรีไสว
คุณนงนุช เกษอุดมทรัพย์
คุณพรทิพย์ - ดร.พงษ์ศักดิ์ อัจจิมารังษี
คุณงามนิจ สุวรรณสาโรจน์
คุณณภพภัทร รัชชานนท์กุล - คุณอารดา อัศดร์วานิชชากร
คุณพรเทพ - คุณวรวรรณ สมวงษ์
คุณวีระศักดิ์ - คุณศิริรัตน์ คุณานนท์วรกุล
คุณยศพร - คุณวันเพ็ญ นิติพัฒนาภิรักษ์
คุณเบญจวรรณ - คุณธวัชชัย เวชอภิกุล
คุณปณัสญา ยาละมาย
คุณธัลฐภรณ์ วชิรรมณียกุล
คุณสุทธิลักษณ์ ศิริสวัสดิ์
คุณศิรวัฒน์ ชลธีไพบูลย์ - คุณกมนนิษฐ์ เมธีรัตนพัฒน์
คุณเรวดี - ศ.ดร.อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย
คุณพรประสิทธิ์ เลิศชัยเจริญพร - ภญ.เกลียวกมล บุญยืน
คุณจีรวัฒน์ ร่มโพธิ์ทอง
คุณดวงเดือน ลิ้มสุธาโภชน์ - คุณพรณรงค์ ลิ้มปิยวรรณ
คุณรักชนก รุ่งเรือง - คุณสถาพร อาแว
คุณดารุณี พัวพงศกร
คุณรัตนา พัวพงศกร
คุณเรณู - คุณประพันธ์ เวศม์บริสุทธิ์
คุณนิ่มรัตน์ นะมิ - คุณสมศักดิ์ ยามันสะบีดีน
คุณไพรรินทร์ หมุนคำ
คุณรุจาภา สุขมากอนันต์ - คุณธนวัฒน์ ศรีชูศิลป์
คุณวีระนันท์ ศรีกิตติพงศ์ - คุณจักรพันธุ์ กังวานโส
คุณพิชิต - คุณพรทิพย์ โชคอำนวยสินชัย
คุณพิมพ์ยุภา เอี่ยมสะอาด
คุณวรรณกร ธนอารยชน
คุณสกาว ศรีสมาน
คุณเบญจพร นิธโยธาน - คุณกำธร จิรทรานนท์
คุณอมรรัตน์ สามารถ - คุณวสัน พันนารัตน์
คุณอมานี ศรีสมาน
คุณอัญชลินทร์ ญาอัครวัฒน์
คุณกรกนก ขาวเรือง
คุณทีฆทัศน์ ทรงธรรมานุภาพ
คุณพรพรหม หิรัญเมฆาวนิช - คุณไอรินทร์ เดชคงคูณพิพัฒน์
คุณวันวิสาข์ เพ็ชร์แหน - คุณพิเชษฐ์ ธนทวี
คุณชานนท์ ไวศยดำรง
คุณจารึก อ่อนกล่ำผล
คุณอัญชุลี เถียรกิตติ - คุณบัญชา ผาวันดี
คุณรมย์รวินท์ ศรีบานชื่น
คุณกรองกาญจน์ กันทะใจ - คุณเสริมชัย ขุนจันทร์
คุณสาวิตรี ผู้เจริญสุข
คุณวิทยา ทองเผือก
คุณภัทรศัย ภัทรพิพัฒน์
คุณชณิศนา ชลานุภาพ
คุณวิลาสิณี บุญเล
คุณทรงสุดา นาบาร์โร
คุณธนาธิปัตย์ กลิ่นหอมรื่น
คุณสุภาวิดา เทพสมบัติ
คุณภัคภร - คุณภวัต รวมสุวรรณ
คุณอาภัสรา อุดมสินค้า - คุณเชาวโชติ วิชญาศิริ
คุณวัชรพงศ์ สุริยฐานวงศ์ - คุณพิฐชญาณ์ ธนศรีเวโรจน์
คุณภูมิปฐม เอี่ยมศรีทอง
คุณจารุวรรณ จิระภาค
คุณเจตต์ ศรีพันธ์พร
คุณชโลธร พรหมศิริรักษ์ - คุณภาวตี พุทธรัตน์
คุณสุจิรา หมัดพิทักษ์ - คุณเสน่ห์ อามีน
คุณนฤมล มีประเสริฐ
คุณฐิตินันท์ วงษ์สวัสดิ์
คุณสุรภา สมสมัย
คุณมณฑิชา สุคัสถิตย์
คุณชญานิศ ฟองนวล

last_csr_jul21.png

แม้สถานการณ์โลกจะเปลี่ยนไป แต่ความยึดมั่นของแอมเวย์ในการยืนอยู่คู่สังคมไทย เป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลจะไม่เปลี่ยนแปลง