08 JUN 2023 คอร์ปอเรตและกิจกรรมเพื่อสังคม 2 นาทีในการอ่าน 12146 VIEWS 43 แชร์

ความยั่งยืนที่แอมเวย์

เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
โลกที่สดใสยิ่งขึ้น
และแอมเวย์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

3 แกนหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

PLANTS
พืช

“พืช” คือหัวใจสำคัญของเส้นทางสู่ความยั่งยืนของเรา เรามุ่งมั่นที่จะค้นหาวิธีใหม่ๆ และทันสมัยมาใช้ในการทำการเกษตรแบบปฏิรูปเพื่อฟื้นฟูดิน (Regenerative Farming) มาใช้ให้มากขึ้น โดยการลงมือทำและให้คำมั่นว่าจะสร้างความยั่งยืนในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว ติดตาม และคัดเลือกส่วนผสมจากพืชของเรา

หลักการสำคัญ 3 ประการที่เรายึดมั่น

รักษาดินให้
อุดมสมบูรณ์

เพิ่มความหลาก
หลายทางชีวภาพ

อนุรักษ์น้ำ

ข้อพิสูจน์คำมั่นสัญญาของเรา คลิก

PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคิดค้นสูตร การเลือกและสรรหาส่วนผสม การผลิต การบรรจุ ตลอดจนการขนส่งผลิตภัณฑ์ การกระทำและพันธสัญญาของเราจะสะท้อนถึงความจำเป็นที่เร่งด่วนที่สุดสำหรับโลกใบนี้ ตลอดจนความรู้ใหม่ๆ จากงานวิจัยทั่วโลก

หลักการสำคัญ 3 ประการที่เรายึดมั่น

คิดค้น
สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์อย่าง
มีจิตสำนึก

การลดขยะ
จากบรรจุภัณฑ์

การเพิ่ม
วัสดุรีไซเคิล

ข้อพิสูจน์คำมั่นสัญญาของเรา คลิก

OPERATIONS
การปฏิบัติงาน

เราค้นหาวิธีสร้างประโยชน์ต่อโลกให้ได้มากขึ้นโดยการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ในสิ่งแวดล้อมผ่านการส่งเสริม การให้ความรู้ และการคิดค้นแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในทุกสิ่งที่เราทำทั่วทั้งบริษัท เพื่อช่วยสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

หลักการสำคัญ 3 ประการที่เรายึดมั่น

ลดคาร์บอน
ฟุตพรินต์

อนุรักษ์พลังงาน
และน้ำ

ลดขยะ

ข้อพิสูจน์คำมั่นสัญญาของเรา คลิก

การเกษตรแบบปฏิรูปเพื่อฟื้นฟูดิน

ฟาร์มออร์แกนิคที่ยึดแนวทางเพื่อความยั่งยืน

เส้นทางสู่ความยั่งยืน